സഖറിയായോടുള്ള അറിയിപ്പിന്റെ ഞായറാഴ്ച* ഒരു കുഞ്ഞു പിറക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന സന്തോഷത്തിൽ മൗനിയായിരിക്കേണ്ടിവന്ന സഖറിയ പുരോഹിതൻ
* ദൈവം നൽകുവാൻ പോകുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി മൗനാമായി കാത്തിരിക്കുന്ന പുരോഹിതൻ
* പ്രാർഥനയുടെ നിറവിൽ പിറന്നുവീണ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ
* ദൈവത്തിന്റെ കരമുള്ള, ദൈവം പറഞ്ഞ പേരിട്ട ഏറെ വ്യത്യസ്തനായ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ
* തന്റെ പിന്നാലെ ഒരുവൻ വരുന്നുണ്ട് എന്ന അറിവും തിരിച്ചറിവുമാണ് യോഹന്നാനെ വേറിട്ടവനാക്കുന്നത്.
* കർത്താവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ .ഈ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് നഷ്ടമാകുന്നുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇന്നിന്റെ ചോദ്യം ?
* എനിക്ക് പിന്നാലെ ജലപ്രളയം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്കുള്ള മറുപടി കൂടിയാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ. ഈ തിരിച്ചറിവ് വഴിമാറി കൊടുക്കുവാനുള്ള വിവേകമായി മാറി. നമുക്കൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ദുസ്സഹമായി തോന്നാൻ സാധ്യതയുള്ള മാനസിക അനുഭവം
* അവസരവാദികൾ എന്നൊരു കൂട്ടർ ഉണ്ട്. സ്വന്തമായി നിലപാടുകൾ ഇല്ലാത്തവർ. ഇക്കൂട്ടർക്ക് അവരെ കുറിച്ച് പോലും ഉറപ്പില്ല
* തന്നെ കുറിച്ച് നല്ലത് കേൾക്കണമെന്നാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ആഗ്രഹം
* ചിലതൊക്കെ പറയുവാനും ചിലതിലെ കുറവുകളെ കാട്ടികൊടുക്കുവാനും കഴിയുന്നവർ ഈ ലോകത്തുണ്ടാവണം എന്ന് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു
* സത്യമെന്താണ് എന്നറിഞ്ഞിട്ടും തങ്ങളുടെ ഇമേജ് നഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന ഭയത്താൽ മൗനമായിരിക്കുന്നവർ, ഭയത്തിന്റെ ദുരാത്മാവ് ബാധിച്ചവർ
* തന്റെ അരികിൽ എത്തിയവർ ആരും തന്നെ അവന്റെ ബാഹ്യ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായില്ല. ബാഹ്യ രൂപവും സംസാര രീതിയും മറ്റുള്ളവരെ സുഖിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നില്ല
* ദൈവത്തെ മൊത്തവിതരണം നടത്തുന്നവർക്കുള്ള അപമാനമാണ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ . തങ്ങൾ പറയുന്നതിനപ്പുറം ഇനി ആശയങ്ങളോ സാധ്യതകളോ ഇല്ല എന്ന് നടിക്കുന്നവർ കാട്ടികൂട്ടുന്ന കെട്ടുകാഴ്ചകൾ കാണുമ്പോൾ സഹതപിക്കുക മാത്രമേ നിവർത്തയുള്ളു
സഖറിയ എങ്ങിനെ ഊമയായി?
സ്നാപക യോഹന്നാനിന്റെ പിതാവായ സഖറിയ ഊമയായി തീരുന്ന ഭാഗം വി.വേദപുസ്തകവും ഖുറാനും വിവരിക്കുന്നു. വി.വേദപുസ്തകത്തിൽ യോഹന്നാന്റെ പിതാവായ സഖറിയ ഊമയായി മാറുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ വി.വേദപുസ്തകത്തില്‍ അവിശ്വസിച്ചതുകൊണ്ട് മൗനിയാകേണ്ടി വന്നു. മറ്റൊരു രീതിയില്‍ ആണ് ഇത് വി.ഖുറാനിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സഖറിയ അല്ലാഹുവിനോട് അങ്ങോട്ട്‌ ആവശ്യപ്പെടുന്നതനുസരിച്ചു അല്ലാഹു സഖറിയയ്ക്ക് നല്‍കുന്ന അടയാളം ആയിട്ടാണ് സഖറിയ ഊമയായി തീരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
വി ലൂക്കാസ് 1 : 5 -20 യെഹൂദ്യരാജാവായ ഹെരോദാവിന്റെ കാലത്തു അബീയാക്കൂറിൽ സെഖര്യാവു എന്നു പേരുള്ളോരു പുരോഹിതൻ ഉണ്ടായിരുന്നു; അവന്റെ ഭാര്യ അഹരോന്റെ പുത്രിമാരിൽ ഒരുത്തി ആയിരുന്നു; അവൾക്കു എലീശബെത്ത് എന്നു പേർ. ഇരുവരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതിയുള്ളവരും കർത്താവിന്റെ സകലകല്പനകളിലും ന്യായങ്ങളിലും കുററമില്ലാത്തവരായി നടക്കുന്നവരും ആയിരുന്നു. എലീശബെത്ത് മച്ചിയാകകൊണ്ടു അവർക്കു സന്തതി ഇല്ലാഞ്ഞു; ഇരുവരും വയസ്സു ചെന്നവരും ആയിരുന്നു. അവൻ കൂറിന്റെ ക്രമപ്രകാരം ദൈവസന്നിധിയിൽ പുരോഹിതനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തുവരുമ്പോൾ: പൗരോഹിത്യമര്യാദപ്രകാരം കർത്താവിന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ചെന്നു ധൂപം കാട്ടുവാൻ അവന്നു നറുക്കു വന്നു. ധൂപം കാട്ടുന്ന നാഴികയിൽ ജനസമൂഹം ഒക്കെയും പുറത്തു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ധൂപപീഠത്തിന്റെ വലത്തുഭാഗത്തു നില്ക്കുന്നവനായിട്ടു അവന്നു പ്രത്യക്ഷനായി. സെഖര്യാവു അവനെ കണ്ടു ഭ്രമിച്ചു ഭയപരവശനായി. ദൂതൻ അവനോടു പറഞ്ഞതു: സെഖര്യാവേ, ഭയപ്പെടേണ്ടാ; നിന്റെ പ്രാർത്ഥനെക്കു ഉത്തരമായി: നിന്റെ ഭാര്യ എലീശബെത്ത് നിനക്കു ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും; അവന്നു യോഹന്നാൻ എന്നു പേർ ഇടേണം. നിനക്കു സന്തോഷവും ഉല്ലാസവും ഉണ്ടാകും; അവന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ പലരും സന്തോഷിക്കും. അവൻ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വലിയവൻ ആകും; വീഞ്ഞും മദ്യവും കുടിക്കയില്ല; അമ്മയുടെ ഗർഭത്തിൽവെച്ചു തന്നേ പരിശുദ്ധാത്മാവുകൊണ്ടു നിറയും. അവൻ യിസ്രായേൽമക്കളിൽ പലരെയും അവരുടെ ദൈവമായ കർത്താവിങ്കലേക്കു തിരിച്ചുവരുത്തും. അവൻ അപ്പന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ മക്കളിലേക്കും വഴങ്ങാത്തവരെ നീതിമാന്മാരുടെ ബോധത്തിലേക്കും തിരിച്ചുംകൊണ്ടു ഒരുക്കമുള്ളോരു ജനത്തെ കർത്താവിന്നുവേണ്ടി ഒരുക്കുവാൻ അവന്നു മുമ്പായി ഏലീയാവിന്റെ ആത്മാവോടും ശക്തിയോടുംകൂടെ നടക്കും. സെഖര്യാവു ദൂതനോടു; ഇതു ഞാൻ എന്തൊന്നിനാൽ അറിയും? ഞാൻ വൃദ്ധനും എന്റെ ഭാര്യ വയസ്സുചെന്നവളുമല്ലോ എന്നു പറഞ്ഞു. ദൂതൻ അവനോടു: ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ നില്ക്കുന്ന ഗബ്രീയേൽ ആകുന്നു; നിന്നോടു സംസാരിപ്പാനും ഈ സദ്വർത്തമാനം നിന്നോടു അറിയിപ്പാനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു. തക്കസമയത്തു നിവൃത്തിവരുവാനുള്ള എന്റെ ഈ വാക്കു വിശ്വസിക്കായ്കകൊണ്ടു അതു സംഭവിക്കുവരെ നീ സംസാരിപ്പാൻ കഴിയാതെ മൌനമായിരിക്കും എന്നു ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ജനം സെഖര്യാവിന്നായി കാത്തിരുന്നു, അവൻ മന്ദിരത്തിൽ താമസിച്ചതിനാൽ ആശ്ചര്യപെട്ടു. അവൻ പുറത്തു വന്നാറെ അവരോടു സംസാരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല; അതിനാൽ അവൻ മന്ദിരത്തിൽ ഒരു ദർശനം കണ്ടു എന്നു അവർ അറിഞ്ഞു; അവൻ അവർക്കു ആഗ്യം കാട്ടി ഊമനായി പാർത്തു. അവന്റെ ശുശ്രൂഷാകാലം തികഞ്ഞശേഷം അവൻ വീട്ടിലേക്കു പോയി.
വി.ഖുറാനിൽ 3:38-41 അവിടെ വെച്ച്‌ സഖറിയാ തന്‍റെ രക്ഷിതാവിനോട്‌ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു: എന്‍റെ രക്ഷിതാവേ, എനിക്ക്‌ നീ നിന്‍റെ പക്കല്‍ നിന്ന്‌ ഒരു ഉത്തമ സന്താനത്തെ നല്‍കേണമേ. തീര്‍ച്ചയായും നീ പ്രാര്‍ത്ഥന കേള്‍ക്കുന്നവനാണല്ലോ എന്ന്‌ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മിഹ്‌റാബില്‍ പ്രാര്‍ത്ഥിച്ചു കൊണ്ട്‌ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ മലക്കുകള്‍ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചുകൊണ്ടു പറഞ്ഞു: യഹ്‌യാ ( എന്ന കുട്ടി ) യെപ്പറ്റി അല്ലാഹു നിനക്ക്‌ സന്തോഷവാര്‍ത്ത അറിയിക്കുന്നു. അല്ലാഹുവിങ്കല്‍ നിന്നുള്ള ഒരു വചനത്തെ ശരിവെക്കുന്നവനും നേതാവും ആത്മനിയന്ത്രണമുള്ളവനും സദ്‌വൃത്തരില്‍ പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനും ആയിരിക്കും അവന്‍. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: എന്‍റെ രക്ഷിതാവേ, എനിക്കെങ്ങനെയാണ്‌ ഒരു ആണ്‍കുട്ടിയുണ്ടാവുക? എനിക്ക്‌ വാര്‍ദ്ധക്യമെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. എന്‍റെ ഭാര്യയാണെങ്കില്‍ വന്ധ്യയാണു താനും. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു: അങ്ങനെതന്നെയാകുന്നു; അല്ലാഹു താന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്‌ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: എന്‍റെ രക്ഷിതാവേ, എനിക്ക്‌ ഒരു അടയാളം ഏര്‍പെടുത്തിത്തരേണമേ. അല്ലാഹു പറഞ്ഞു: നിനക്കുള്ള അടയാളം ആംഗ്യരൂപത്തിലല്ലാതെ മൂന്നു ദിവസം നീ മനുഷ്യരോട്‌ സംസാരിക്കാതിരിക്കലാകുന്നു. നിന്‍റെ രക്ഷിതാവിനെ നീ ധാരാളം ഓര്‍മിക്കുകയും, വൈകുന്നേരവും രാവിലെയും അവന്‍റെ പരിശുദ്ധിയെ നീ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക.
സംസാരശേഷി ഉള്ള സഖറിയ ഒരുനാള്‍ ഊമയായി മാറിയ സംഭവത്തെ ഖുറാന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്‌ പ്രാര്‍ഥിച്ചപ്പോള്‍ നേടിയ അടയാളം ആയും വി.വേദപുസ്തകത്തില്‍ അവിശ്വസ്സിച്ചപ്പോള്‍ നല്‍കപ്പെട്ട ശിക്ഷയായും.

Comments

Popular posts from this blog

സോഷ്യൽ മീഡിയ വിപ്ലവം